VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY

Interné zasielateľské a prepravné podmienky Albatros spol s.r.o.

Článok 1,
Úvodné ustanovenia

1. Predmetom týchto Interných zasielateľských a prepravných podmienok (ďalej len “Podmienky” ) spoločnosti Albatros spol s r.o.Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda , zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trnava číslo 1868/T, IČO 31443222 (ďalej len „Albatros“) sú práva a povinnosti Albatrosu a zákazníka pri uzatváraní obchodných dohovorov.

2. Spoločnosť Albatros vystupuje v obchodnom vzťahu so zákazníkom
nasledovne:

a/ pri potvrdzovaní objednávok a poskytovaní cenových ponúk v rámci požiadaviek na danú prepravu

b/ ako žiadateľ o prepravu.

3. Zákazník je v pozícií objednávateľa prepravy alebo prijímateľa objednávky na prepravu.

4. Interné podmienky obsahujú ustanovenia predpisov o cestnej doprave a špedičnej činnosti vzťahujúce sa na zabezpečovanie prepravy tovaru v kontajneroch v rámci kombinovanej prepravy

Preprava sa vykonáva predovšetkým podľa dohôd v prepravnej zmluve podľa Dohovoru medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy (CMR), smernice EP a Rady 2002/15 ES a týchto Interných špedičných podmienok v súlade s ostatnými záväznými právnymi predpismi

Článok 2,
Rozsah nákladnej cestnej dopravy a poistenie

1. Albatros vykonáva a zabezpečuje vnútroštátnu dopravu a medzinárodnú nákladnú dopravu v rámci EU, výlučne v preprave kontajnerov

2. Albatros vystupuje v obchodno-právnych vzťahoch ako špeditér alebo dopravca

3. Technickú základňu vozového parku pre obchodné vzťahy zabezpečujú vlastné vozidlá, prípadne prepravné kapacity zmluvných partnerov v rámci železničnej, lodnej a leteckej prepravy.

4. Albatros má uzavretú poistnú zmluvu o zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu . Albatros zodpovedá za škodu podľa článku 23 ods. 3 Dohovoru CMR

Článok 3,
Objednávka a cenová ponuka

1. Objednávkou sa rozumie návrh právnickej osoby – zmluvného partnera o preprave tovaru a vykonania prepravy

2. Objednávku je možno uskutočniť písomne, elektronickou poštou alebo faxom. Objednávku je nutné písomne potvrdiť

3. Zmluvný partner zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v objednávke, ako i za pokyny vydané pred a počas prepravy

4. Albatros na základe objednávky vystaví cenovú ponuku v zmysle obdržaných podkladov

5. Okamihom potvrdenia cenovej ponuky zmluvným partnerom vstupujú obchodný partneri do obchodného vzťahu s Albatrosom, potvrdením cenovej ponuky zmluvný partner súhlasí s internými obchodnými podmienkami

6. Objednávka musí obsahovať:

a/ export:
odberateľ, dátum, číslo obj., druh / číslo kontajnera, termín vyzdvihnutia, miesto/depo vyzdvihnutia, referenčné číslo na vyzdvihnutie, termín nakládky, miesto nakládky, obsah/hmotnosť tovaru, číslo plomby, miesto začlenenia, termín odovzdania, miesto odovzdania/terminál, príjemca/lodiar, loď, prístav určenia, miesto určenia, referenčné číslo na odovzdanie, iné poznámky a inštrukcie

b/ import :
odberateľ, dátum, číslo objednávky, dátum, druh/číslo kontajnera, termín vyzdvihnutia, miesto/terminál vyzdvihnutia, referenčné číslo na vyzdvihnutie, číslo plomby, colný status, termín vyclenia, miesto vyclenia, termín vykládky, miesto vykládky, termín, miesto/depo odovzdania, referenčné číslo na odovzdanie, iné poznámky, ďalšie inštrukcie

7. Cenová ponuka musí obsahovať:

a/ export:
odberateľ, dátum,druh kontajnera, termín vyzdvihnutia, miesto/depo vyzdvihnutia, termín a miesto nakládky, obsah a hmotnosť tovaru, miesto zaclenia, termín odovzdania, miesto/terminál odovzdania, EX/T1, dodatočné služby, iné poznámky, ďalšie inštrukcie

b/ import:
odberateľ, dátum, druh kontajnera,termín vyzdvihnutia, miesto/terminál vyzdvihnutia, miesto vyclenia, termín vykládky, miesto vykládky, termín odovzdania, miesto/depo odovzdania, EX/T1, dodatočné služby, iné poznámky, ďalšie inštrukcie

8. Objednávka i cenová ponuka môžu fakultatívne obsahovať i ďalšie špeciálne požiadavky obidvoch zmluvných partnerov

9. Zmluvným vzťahom sa účastníci zaväzujú prepraviť zásielku z miesta odoslania do miesta určenia, pričom objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu prepravy v zmysle cenovej ponuky. V prípade nepredpokladaných udalostí sa cena navýši o viac náklady

Článok 4,
Platobné podmienky

1. Platba za vykonané služby bude uskutočnená na základe vystavenej faktúry so splatonosťou uvedenou v cenovej ponuke

2. Doba splatnosti sa začína dňom vystavenia faktúry

3. Pri nedodržaní termínu splatnosti strana, ktorá vystavila faktúru, ma právo účtovať zmluvnú pokutu vo vyške 0,05 % za každý deň omeškania

Článkok 5,
Zmena objednávky o preprave tovaru

1. zmluvný partner môže až do momentu odovzdania zásielky tovaru príjemcovi dodatočne oznámiť dopravcovi:

a/ zásielka má byť vráťená späť do miesta odoslania

b/ zásielka má byť počas prepravy zadržaná na určitý čas

c/ zásielka má byť dopravená na iné miesto určenia

2. V prípade tejto zmeny má spoločnosť Albatros právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených so zmenou objednávky

3. Albatros môže vykonanie dodatočného pokynu odmietnuť, odročiť, alebo vykonať iným spôsobom ak:

a/ pokyn nie je možné vykonať v čase, keď bol oznámený

b/ jeho vykonanie by odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo zdraviu zodpovedných osôb

c/ dodatočné náklady nie sú uhradené, alebo ich úhrada nie je zabezpečená

Článok 6,
Naloženie, preprava a vyloženie zásielky

1. naloženie zásielky

a/ Pri prevzatí zásielky je šofér povinný preveriť, či je obal zásielky poškodený a toto poškodenie zapísať do CMR papiera

2.

a/ šofér musí dodržiavať všetky predpisy podľa AETR

b/ nesmie používať prostriedky ovplyvňujúce zariadenia namontované vo vozidle

c/ v prípade preťaženia vozidla je objednávateľ povinný uhradiť zvýšené náklady na nadváhu

d/ pri kontrole tovaru počas colného prejednania sa vyhotovoujú záznamy pri otvorení a zatvorení kontajnera

Zmluvný parnter nemôže požadovať náhradu škody, ak spoločnosť Albatros na základe podkladov dokáže, že škodu nezavinila

3. odovzdávaním zásielky sa rozumie doručenie zásielky konečnému odberateľovi, ktoré je potvrdené podpisom o prevzatí zásielky na CMR doklade.

Výška škody na tovare sa započíta na základe hodnoty prepravnej faktúry
V prípade dokázania straty celej zásielky, alebo časti zásielky, počas prepavy, je vodič plne zodpovedný za túto stratu.

Za škodu šofér nezodpovedá ak dokáže, že danú škodu nemohol odvrátiť.

4. Zásielka sa považuje za stratenú, ak do 30 dní nebola dodaná odberateľovi

Článok 7.
Rozhodujúce hmotné právo

1. Zmluvný vzťah a práva a povinnosti z neho vyplývajúce sa riadi Slovenským právom, to platí tak pre vnútroštátnu ako i pre medzinárodnú prepravu

Článok 8.
Záverečné ustanovenia

1. Obchodní partnerí považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy a o ktorej sa dozvedia v súvislosti s jej plnením a zároveň súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti u obchodných partnerov platí aj po skončení platnosti obchodného vsťahu.

2. Obchodný partner súhlasí s tým že interné prepravné podmienky a ich aktualizácie zverejnené na oficiálnej stránke spoločnosti www.albatros-group.sk sa považujú za doručené zmluvnému parnterovi k dňom ich zverejnenia

Článok 9.
Rozhodovanie sporov

1. Všetky spory medzi obchodnými partnermi sa budú riešiť podľa možnosti dohodou

2. Ak k dohode nedôjde ,spor sa bude riešiť v rozhodcovskom konaní pred jediným rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu v Bratislave, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.

Strany sa zaväzujú rozhodcovský nález splniť v uvedených lehotách

Článok 10.
Platnosť a účinnosť interných zasielateľských a prepravných podmienok

Tieto interné zasielateľské podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.12.2014 .

Ing. Ivan Uher, konateľ spoločnosti