Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť ALBATROS, spol. s r.o., Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 443 222, zápis: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1868/T, Ing. Ivan Uher– konateľ, kontaktné údaje: email albatros@albatros-group.sk, tel.:+421 903 700842 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdeľuje nižšie uvedené informácie.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

  • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: ALBATROS, spol. s r.o., Mliečany 61, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 443 222, zápis: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1868/T, Ing. Ivan Uher– konateľ, kontaktné údaje: email albatros@albatros-group.sk, tel.:+421 903 700842

  • Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

 Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

  • Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Kategórie príjemcov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa sú:

prepravné spoločnosti, daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní,a ďalšie štátne orgány.

  • Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá –doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

  • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu albatros@albatros-group.sk, telefónne číslo.:+421 903 700842, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

[vc_empty_space height=“32px“]

Výhodná poloha, ako aj obchodné záujmy, boli podporujúcim faktorom pri rozvoji logisitiky, zasielateľstva, colných služieb, deklarácie a medzinárodnej prepravy. Svoje skúsenosti spoločnosť využíva na posilnenie svojej pozície v zasielateľstve a poskytovaní logisitických služieb.

Hlavnými partnermi sú spoločnosti hlavne z EU a Ázie.

[vc_empty_space height=“32px“]

Naše ciele

Máte špecifické požiadavky? Potrebujete poradiť?